Zaregistruj se a získej trvalou slevu 5% na veškerý materiál. Sledujte nás také na Instagramu a Facebooku kde jsou vždy aktuální informaci o akcích a novinkách.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování kurzů

Obchodní Společnost

Uniquestyle  s.r.o.

IČO: 27401324

se sídlem: Volutová 2521/18, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 111004/MSPH

tel.: + 420 608981168, e-mail: info@uniquestyle.cz pro objednávání a poskytování informací o kurzech a doručování elektronické pošty

(dále jen „Poskytovatel“)

 

Provozovna:

Uniquestyle  s.r.o.

Jeremiášova 2722 vchod 2B, Praha 5

 

 

Článek I. Úvodní ustanovení

 

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Poskytovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě „Smlouvy o účasti na Kurzu“ (dále též jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a fyzickou osobou -  spotřebitelem  (dále jen „Objednatel“).

1.2.        Poskytovatel své služby poskytuje Objednateli za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách a smluvním ujednáním ve formě dle těchto Obchodních podmínek.

1.3.        Poskytovatel poskytuje služby Objednateli prostřednictvím svých zaměstnanců, jakož i smluvních externích spolupracovníků.

 

Článek II. Obchodní podmínky a jiné části Smlouvy

 

2.1.        Platí, že ode dne účinnosti Smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem se její součástí, jakož i součástí každé, a to i dílčí smlouvy uzavřené na základě např. rámcové smlouvy, stanou veškerá ujednání těchto Obchodních podmínek, i když na ně nebude Smlouva výslovně odkazovat, pokud si strany výslovně ve Smlouvě nesjednají vyloučení Obchodních podmínek, přičemž platí, že pokud by byl mezi ustanovením Smlouvy a/nebo některého dalšího v tomto ustanovení Obchodních podmínek uvedeného dokumentu rozpor, bude mít přednost ustanovení Smlouvy.

2.2.        Objednatel uzavřením samotné Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že:

-        tyto Obchodní podmínky jsou mu dobře a bezezbytku známy,

-        ustanovením Obchodních podmínek plně rozumí, souhlasí s nimi a je si vědom toho, že jej ustanovení Obchodních podmínek plně zavazují, kdy v Obchodních podmínkách se nenacházejí žádná ustanovení, které nemohl rozumně očekávat, a

-        je mu známo, že Obchodní podmínky jsou běžně dostupné v listinné tištěné formě ve Školícím centru Poskytovatele a na Webových stránkách.

2.3.        V případě, kdy:

 1. a) Objednatelem Smlouvy je fyzická osoba – spotřebitel, pak účastníkem Kurzu může být tento Objednatel samotný a/nebo/anebo další fyzická osoba či fyzické osoby, které Objednatel ve Smlouvě určí jako účastníky Kurzu, přičemž tyto další fyzické osoby nemají postavení smluvní strany Smlouvy, mají však právo účastnit se Kurzu dle Smlouvy; účastníkem Kurzu může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let, jejíž svéprávnost není omezena.

2.4.        Jestliže je účastník fyzickou osobou odlišnou od Objednatele, pak platí, že Poskytovatel je povinen plnit účastníkovi s tím, že tento účastník nabývá přímé právo účastnit se Kurzu. Neúčast účastníka na Kurzu (nebo odmítne-li účastník se Kurzu účastnit) nemá žádný vliv na povinnost Objednatele plnit závazky ze Smlouvy vůči Poskytovateli, kdy však Objednatel samotný jakožto fyzická osoba je oprávněn účastnit se Kurzu místo původního účastníka nebo je Objednatel oprávněn ve lhůtě nejpozději 14 dnů před zahájením Kurzu jmenovat nového účastníka na místo původního účastníka nebo na místo sebe jakožto původního účastníka. Toto jmenovaní musí označovat původního účastníka a určovat nového účastníka takovými údaji a náležitostmi, jakými byl ve Smlouvě označen původní účastník, jinak je jmenování nového účastníka neplatné. Účastníkem Profesního kurzu může být pouze osoba, která je držitelem platného zdravotního průkazu (pracovníka v potravinářství), který účastník předloží lektorovi Profesního kurzu a autorizované osobě před vykonáním Profesní zkoušky. Profesní zkoušku pak může konat vždy jen osoba, která byla účastníkem Profesního kurzu a která je držitelem platného zdravotního průkazu dle předchozí věty tohoto ustanovení Obchodních podmínek.

 

Článek III. kurzy

 

3.1.        Poskytovatel zajišťuje kurzy uvedené v nabídce Poskytovatele na webových stránkách www.uniquestyle.cz (dále jen „Webové stránky“) v sekci „Kurzy“ nebo v propagačních materiálech Poskytovatele (zejména pak Rozvrh Poskytovatele pro příslušné období). Poskytovatel zajišťuje dva typy kurzů, a to:

 1. a) profesní kurz – manikúra nebo pedikúra – kdy u každého jednotlivého Kurzu je uvedeno datum konání, jeho název, případně je blíže specifikován jeho obsah a náplň (anotace), osoba instruktora či stupeň obtížnosti, doba trvání Kurzu, informace o tom, zda po absolvování Kurzu bude vydán certifikát, a cena za jednoho účastníka Kurzu; po absolvování tohoto kurzu účastník vykoná profesní zkoušku před příslušnou autorizovanou osobou (dále jen „Profesní zkouška“), přičemž v případě jejího úspěšného složení je účastníku vystaveno Osvědčení o vykonání profesní kvalifikace dle vyhlášky č. 110 /2012 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále též jen „Profesní kurz“),
 2. b) kurz zvýšení kvalifikace – nehtová modeláž, nehtový design - kdy u každého jednotlivého Kurzu jen uvedeno datum konání, jeho název, případně je blíže specifikován jeho obsah a náplň (anotace), osoba instruktora či stupeň obtížnosti, doba trvání Kurzu, informace o tom, zda po absolvování Kurzu bude vydán certifikát, a cena za jednoho účastníka Kurzu (dále jen „Kurz zvýšení kvalifikace“) tyto kurzy se řídí obchodními podmínkami platnými pro podnikatele, tohoto typu kurzu se může účastnit pouze podnikatel a pro tento typ kurzů neplatí tyto obchodní podmínky pro spotřebitele,

3.2.        V rámci Kurzu jsou používány výrobky Poskytovatele, přičemž na Webových stránkách a Rozvrhu Poskytovatele jsou specifikovány pomůcky, které poskytuje Poskytovatel a které jsou zahrnuty v ceně Kurzu, a pomůcky, které si je případně povinen zajistit Objednatel/účastník Kurzu a které nejsou zahrnuty v ceně Kurzu.

3.3.        Cena Profesního kurzu zahrnuje i cenu za vykonání Profesní zkoušky.  

3.3.        Kurzy se konají v provozovně poskytovatele na adrese: Jeremiášova 2722 vchod 2B, Praha 5
 (dále jen „školící centrum“ nebo jen „Centrum“).

 

Článek IV. Uzavření Smlouvy

 

4.1.        Smlouvou se Poskytovatel zavazuje umožnit Objednateli (a/nebo jím ve Smlouvě určenému dalšímu účastníkovi či dalším účastníkům) účastnit se Kurzu a být účastníkem a absolventem tohoto Kurzu, a Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvními stranami sjednanou cenu Kurzu.

4.2.        Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká bezvýhradným potvrzením objednávky Objednatele ze strany Poskytovatele či podepsáním Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem v písemné formě a zaplacením ceny za Kurz ze strany Objednatele.

4.3.        Pro uzavírání Smlouvy v těchto případech dále platí, že listinné tištěné vyhotovení Smlouvy zabezpečuje na vlastní účet a náklad Poskytovatel a toto obsahuje zejména tyto náležitosti:

 • číslo Smlouvy,
 • označení smluvních stran,
 • počet účastníků dle Smlouvy a jejich určení,
 • název Kurzu, datum a čas,
 • jednotková cena (tj. cena za jednoho účastníka Kurzu) a celková cena Kurzu (částka určená vynásobením jednotkové ceny počtem účastníků Kurzu dle Smlouvy)
 • případně též informaci stupni náročnosti Kurzu, o osobě lektora Kurzu, skutečnosti, zda je úspěšné absolvování Kurzu ukončeno vydáním certifikátu, informaci o případných zvláštních podmínkách, které musí splňovat účastník Kurzu nad rámec těchto Obchodních podmínek.

4.4.        Strany jsou si vědomy toho, že uzavíraná Smlouva není upravena jako smluvní typ v Občanském zákoníku a jedná se tedy o smlouvu uzavíranou dle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku.

4.5.        V ostatním pro uzavírání této Smlouvy platí platná právní úprava, pokud Smlouvě pro jednotlivé případy není stanoveno jinak. Smlouva musí být uzavřena písemně, kdy písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

 

Článek V.  Zvláštní ustanovení o Smlouvě uzavírané se spotřebitelem

 

5.1.        Ustanovení tohoto článku těchto Obchodních podmínek platí a smluvní strany zavazuje jen v případě, kdy Objednatel je spotřebitelem. V ostatních případech se tento článek těchto Obchodních podmínek nepoužije a smluvní strany nezavazuje.

5.2.        Objednatel (spotřebitel) uzavřením Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, že veškerá níže uvedená sdělení učiněná vůči němu Poskytovatelem byla učiněna jasně a srozumitelně v českém jazyce. Objednatel – spotřebitel podepsáním samotné Smlouvy prohlašuje, že mu Poskytovatel sdělil v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této Smlouvy údaje dle § 1811 odst. 2 Občanského zákoníku a údaje dle § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku.

5.3.        Všechny údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek sdělil Poskytovatel Objednateli v listině „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“ (dále jen „Listina“), která je zveřejněna v textové podobě (§ 1819 Občanského zákoníku) na Webových stránkách Poskytovatele. Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že obsah Listiny je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu žádných výhrad.  Listina je nedílnou součástí obsahu této Smlouvy a zavazuje strany. Údaje uvedené v Listině může Poskytovatel jednostranně změnit toliko v případech v ní uvedených, kdy změnu údajů je Poskytovatel povinen oznámit Objednateli způsobem, jak je uveden v Listině.

5.4.        Objednatel potvrzuje uzavřením Smlouvy, že tato Smlouva je v souladu s údaji, které mu byly Poskytovatelem sděleny před jejím uzavřením.

5.5.        Objednatel potvrzuje uzavřením Smlouvy, že Smlouva byla uzavřena v místě v ní uvedeném.

5.6.        Lhůta pro odstoupení zájemce od Smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy tato Smlouva bude uzavřena, pokud v Listině nebo jiných částech Smlouvy není pro jednotlivé případy stanoveno jinak.

5.7.        Pro práva a povinnosti stran platí ustanovení § 1810 až § 1819 Občanského zákoníku a ustanovení § 1820 až § 1840 Občanského zákoníku, pokud v Listině není stanoveno pro jednotlivé případy jinak.

Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1.        Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu Kurzu ve výši stanovené v objednávce Objednatele v souladu s nabídkou Poskytovatele či ve výši uvedené ve Smlouvě.

6.2.        Ohledně daně z přidané hodnoty platí právní úprava, kdy v této souvislosti Poskytovatel sděluje a prohlašuje, že je plátcem této daně. Ceny Kurzu jsou uváděny včetně DPH.

6.3.        Poskytovatel vystaví Objednateli fakturu s náležitostmi účetního a daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). Pro případy, kdy je faktura vystavována v elektronické podobě ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty (je vystavována a obdržena elektronicky), pak Objednatel uzavřením Smlouvy souhlasí s použitím faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4.        Platí, že pokud Poskytovatel příslušný Kurz nezruší dle ustanovení 8.1. písm. e) těchto Obchodních podmínek a pokud budou dány všechny ostatní podmínky pro konání tohoto Kurzu, pak:

 1. a) v případě, kdy Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem byla uzavřena nejpozději šest dnů přede dne zahájením Kurzu, je Poskytovatel povinen Fakturu odeslat Objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejpozději tři dny přede dnem zahájení Kurzu,
 2. b) v případě, kdy Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem byla uzavřena méně než šest dnů přede dnem zahájením Kurzu nebo při zahájení příslušného Kurzu, je Poskytovatel povinen Fakturu odeslat Objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo ji předat Objednateli (v tištěné formě), nejpozději do tří pracovních dnů následujících po dni ukončení Kurzu.

6.5.        Objednatel je povinen uhradit Fakturu ve lhůtě splatnosti, a to do 7 dnů od data vystavení faktury.

6.6.        Cenu Kurzu může Objednatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

                -              v hotovosti ve školícím centru: Jeremiášova 2722 vchod 2B, Praha 5

-              bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele uvedený na Webových stránkách (dále též jen „Účet poskytovatele“),

-              bezhotovostně platební kartou.

6.7.        V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen platbu řádně označit, tj. je povinen u této platby uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo Faktury nebo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu Kurzu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet poskytovatele.

6.8.        V případě prodlení se zaplacením je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.9.        Při opožděné platbě je úhrada Objednatele, bez ohledu na její označení Objednatelem, nejdříve započítána na úroky z prodlení, smluvní pokutu/y a úhradu storna a zbývající část platby na dluh/y samotný/é v pořadí podle jeho/jejich splatnosti.

6.10.      Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je Poskytovatel povinen vystavit Objednateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.11.      Poskytovatel vydá Objednateli potvrzení o zaplacení ceny Kurzu (dále jen „Potvrzení“), kdy při zaplacení ceny Kurzu v hotovosti nebo platbou kartou je tímto potvrzením účtenka vydaná Poskytovatelem dle ustanovení 6.10. těchto Obchodních podmínek a při zaplacení bezhotovostním převodem vydá Poskytovatel toto Potvrzení Objednateli v písemné formě, a to prostřednictvím e-mailu.  Za Potvrzení o úhradě bezhotovostní platbou se považuje i výpis z účtu Objednatele, ze kterého je prokazatelné, že cenu Kurzu již Objednatel Poskytovateli zaplatil (tj. že cena Kurzu byla již poukázána - odepsána ve prospěch účtu Poskytovatele).

 

Článek VII.  Práva a povinnosti smluvních stran

 

7.1.        Účastníci Kurzu jsou povinni po celou dobu konání Kurzu dodržovat pokyny lektora Poskytovatele.

7.2.        Lektor je povinen na začátku Kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.

7.3.        Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z Kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky Kurzu. V případě vyloučení účastníka z Kurzu dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek nemá Objednatel nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu.

7.4.        Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena Kurzu se strany Objednatele zaplacena, nevzniká Poskytovateli povinnost Kurz poskytnout.

7.5.        V případě, že účastník Profesního kurzu:

 1. a) úspěšně nesloží Profesní zkoušku, je Objednatel oprávněn požádat Poskytovatele o opětovné vykonání Profesní zkoušky v opravném termínu s tím, že cena za vykonání této opravné zkoušky bude stanovena dle aktuálního ceníku Poskytovatele,
 2. b) z důvodu na straně účastníka nemohl vykonat Profesní zkoušku v termínu, na který se účastník přihlásil, a zároveň se z konání této zkoušky řádně omluvil, a to písemně nejméně 48 hodin předem, je oprávněn požádat Poskytovatele o vykonání Profesní zkoušky v náhradním termínu; požádat Poskytovatele o náhradní termín dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek lze nejvýše jedenkrát, přičemž v případě, kdy by se účastník nezúčastnil Profesní zkoušky ani v takto stanoveném náhradním termínu, přestože by se omluvil, není již Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli náhradní termín pro vykonání Profesní zkoušky s tím, že v takovém případě se Profesní zkouška považuje za uskutečněnou a Objednatel ztrácí nárok na vrácení příslušné části ceny Kurzu odpovídající ceně za vykonání Profesní zkoušky, avšak s tím, že Objednatel  je oprávněn požádat Poskytovatele o opětovné vykonání Profesní zkoušky, kdy cena za vykonání této opravné zkoušky bude stanovena dle aktuálního ceníku Poskytovatele,
 3. c) nepředloží platný zdravotní průkaz (pracovníka v potravinářství) nebude mu umožněno vykonat Profesní zkoušku s tím, že v takovém případě se Profesní zkouška považuje za uskutečněnou a Objednatel ztrácí nárok na vrácení příslušné části ceny Kurzu odpovídající ceně za vykonání Profesní zkoušky, avšak s tím, že Objednatel je oprávněn požádat Poskytovatele o opětovné vykonání Profesní zkoušky, kdy cena za vykonání této opravné zkoušky bude stanovena dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

 

Článek VIII.  Změna Smlouvy, zrušení a zánik Smlouvy

 

8.1.        K zániku této Smlouvy dochází:

 1. a) písemnou dohodou smluvních stran
 2. b) splněním
 3. c) odstoupením od Smlouvy před jejím splněním;

Od této Smlouvy lze odstoupit v případech, kdy je tak stanoveno v příslušných ustanoveních této Smlouvy, nebo v případech, kdy tak stanoví zákon. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností stranou považuje takové její porušení povinností, které je v této Smlouvě jako podstatné porušení povinností kvalifikováno nebo takové porušení povinností stranou, se kterým je v této Smlouvě spojeno právo druhé strany od Smlouvy odstoupit.

Za podstatné porušení smluvních povinností Poskytovatelem se mimo jiné považuje zrušení Kurzu z jakéhokoli důvodu s výjimkou důvodu spočívajícího na straně Objednatele, jakož i s výjimkou zrušení Kurzu pro nedostatečný počet účastníků nebo pro objektivní nemožnost provést Kurz sjednaným lektorem.

Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje jeho prodlení s placením ceny Kurzu.

Poruší-li strana tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této Smlouvy odstoupit. Jakmile strana, která je dle Obchodních podmínek oprávněná odstoupit od Smlouvy, oznámí druhé straně, že od Smlouvy odstupuje, nebo že na Smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. Odstoupením od Smlouvy se závazky zrušují od počátku (ex tunc). Odstoupením od této Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran (včetně práv účastníků odlišných od Objednatele). Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinností, úroků z prodlení, smluvních pokut, které již dospěly, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou, kdy v písemném oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být specifikován důvod odstoupení od Smlouvy tak, aby tento nemohl být zaměněn s jiným.

Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem, kdy je písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé smluvní straně, přičemž v pochybnostech se užije domněnka dojití dle § 573 Občanského zákoníku (pro zásilky doručované s využitím provozovatele poštovních služeb), v ostatních případech platí ustanovení o doručování uvedené v článku XI. těchto Obchodních podmínek.

V ostatním pro odstoupení od Smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku, pokud v této Smlouvě není výslovně stanoveno jinak.

Odstoupit od této Smlouvy (stejně jako při podstatném porušení povinností) může strana – před splněním - též v případech, kdy:

-        druhá strana vstoupí do likvidace, zemře nebo bude pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé strany soudem nebo to výslovně umožňují příslušná ustanovení této Smlouvy, nebo

-        druhá strana sama na sebe podá insolvenční návrh

-        odstoupením od Smlouvy Objednatelem - spotřebitelem dle Listiny, které je upraveno v Listině, na kterou se tímto odkazuje

 1. e) zrušením Smlouvy pro nedostatečný počet účastníků

                Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením Kurzu může Poskytovatel Kurz zrušit, jestliže nebyl dosažen minimální počet účastníků Kurzu, tj. 3 osoby.  Se zrušením Kurzu dle tohoto písmene Smlouva zaniká. Poskytovatel je povinen informovat neprodleně Objednatele formou elektronické pošty (e-mail) nebo doporučenou poštou o zániku Smlouvy, přičemž při tomto zániku Smlouvy platí, že si strany vrátí neprodleně vše, co si do zániku Smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé Smlouvy žádných závazků, nároků, práv či pohledávek.

 1. f) zrušením Smlouvy pro absenci lektora

                Nejpozději 48 hodin před zahájením Kurzu může Poskytovatel Kurz zrušit, jestliže z objektivních příčin mimo jeho vliv není schopen zabezpečit lektora Kurzu (pro jeho úmrtí, onemocnění atp.).  Se zrušením Kurzu dle předchozí věty zaniká Smlouva. Poskytovatel je povinen informovat neprodleně Objednatele formou elektronické pošty (e-mail) nebo doporučenou poštou o zániku Smlouvy, přičemž při tomto zániku Smlouvy platí, že si strany neprodleně vrátí vše, co si do zániku Smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé Smlouvy žádných závazků, nároků, práv či pohledávek.

 1. g) zrušením Smlouvy pro absenci lektora při zahájení Kurzu

                V den zahájení Kurzu nebo při samotném zahájení Kurzu může Objednatel Kurz zrušit, jestliže z objektivních příčin mimo jeho vliv není schopen zabezpečit stanoveného lektora Kurzu (pro jeho úmrtí, onemocnění atp.).  Se zrušením Kurzu dle předchozí věty zaniká Smlouva. Poskytovatel je povinen informovat neprodleně Objednatele formou elektronické pošty ( e-mail), telefonicky nebo osobně ústně o zániku Smlouvy, přičemž při tomto zániku Smlouvy platí, že si strany neprodleně vrátí vše, co si do zániku Smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé Smlouvy žádných závazků, nároků, práv či pohledávek, vyjma nároků Objednatele za Poskytovatelem představujících nutné náklady Objednatele (cestovné na Kurz, náhrady mezd atp.), které tento prokazatelně vynaložil v souvislosti se svou účastí (účastí svých účastníků) na Kurzu, který byl ze shora uvedeného titulu zrušen.

 1. h) zrušením Smlouvy Objednatelem se zaplacením odstupného

                Objednatel je oprávněn před zahájením Kurzu smlouvu kdykoli jednostranně písemně zrušit, a to bez uvedení důvodů. Zrušení Smlouvy je účinné dnem, kdy je písemné oznámení o zrušení Smlouvy doručeno Poskytovateli, přičemž v pochybnostech se užije domněnka dojití dle § 573 Občanského zákoníku (pro zásilky doručované s využitím provozovatele poštovních služeb), v ostatních případech platí ustanovení o doručování uvedené v článku XI. těchto Obchodních podmínek.

                Při zrušení Smlouvy dle tohoto písmene, je Objednatel povinen z celkové sjednané ceny Kurzu zaplatit Poskytovateli:

                -        částku rovnající se 30 % z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení Smlouvy dojde v době více než 10 pracovních dní včetně před zahájením Kurzu, nebo

                -        částku rovnající se 70 % z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení Smlouvy dojde v době více než 5 pracovních dní včetně před zahájením Kurzu, nebo

                -        částku rovnající se 100 % z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení Smlouvy dojde v době od 4. dne před zahájením Kurzu do dne zahájení Kurzu.

                Odstupné je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli do tří dnů od zrušení Smlouvy. Při tomto zániku Smlouvy dle tohoto písmene platí, že Objednatel uhradí Poskytovateli výše uvedené odstupné a že si strany neprodleně vrátí vše, co si do zániku Smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé Smlouvy žádných dalších závazků, nároků, práv či pohledávek. Pakliže Objednatel již uhradil Poskytovateli cenu Kurzu je Objednatel oprávněn provést zápočet takto uhrazené ceny Kurzu oproti nároku Poskytovatele na uhrazení odstupného dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek.

 1. ch) zánikem některé ze smluvních stran bez právního zástupce před zahájením Kurzu nebo úmrtím Objednatele před zahájením Kurzu

                I v tomto případě platí, že pokud dojde k zániku této Smlouvy z důvodů uvedených pod tímto písmenem, tak si strany neprodleně vrátí vše, co si do zániku Smlouvy dle ní poskytly s tím, že jinak vůči sobě nemají z titulu zaniklé Smlouvy žádných závazků, nároků, práv či pohledávek. V případě úmrtí některého z účastníků sjednaných ve Smlouvě, pak Smlouva se shora uvedenými právními účinky zaniká jen částečně (jen ve vztahu k tomuto zemřelému účastníkovi). 

8.2.        Strany sjednávají, že ani jedna ze stran nemůže tuto smlouvu vypovědět ani ji jinak jednostranně zrušit (např. odstoupením od ní) vyjma případů, kdy jednostranné zrušení Smlouvy (např. odstoupení od Smlouvy) je jako právo přiznáno jedné ze stran či oběma stranám kogentními ustanoveními Občanského zákoníku nebo Listinou (u Objednatele – spotřebitele) nebo příslušnými ustanoveními těchto Obchodních podmínek (viz. zejména předcházející odstavec tohoto článku těchto Obchodních podmínek). 

8.3.        V případě zániku Smlouvy dle písm. e), f) nebo g) odst. 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek dále platí, že Poskytovatel je povinen navrhnout Objednateli náhradní Kurz (je-li k dispozici); je věcí Objednatele, zda přistoupí na uzavření Smlouvy o náhradním Kurzu.

8.4.        Neúčast účastníka na Kurzu při trvání Smlouvy (tedy postačuje i jen platnost Smlouvy, nikoli i její účinnost) nic nemění na povinnostech a závazcích Objednatele dle Smlouvy, zejména na jeho povinnosti zaplatit Poskytovateli cenu Kurzu.

8.5.        Uzavřenou smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou dohodou stran. Strany v souladu s § 564 Občanského zákoníku vylučují možnost změnit obsah Smlouvy v jiné formě než ve formě písemné. K zániku této Smlouvy dohodou stran je nutná písemná forma takové dohody. Strany v souladu s § 564 Občanského zákoníku vylučují možnost smlouvu zrušit dohodou v jiné formě než ve formě písemné.

8.6.        Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodních podmínky. Pro uzavřenou smlouvu však platí Obchodních podmínky platné a účinné v době uzavření Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

8.7.        Důvodem odstoupení smlouvy není změna časových dispozic kurzu.

8.8.        Důvodem odstoupení od smlouvy není situace, kdy konání kurzu bude bránit závažná překážka, tzv. vyšší moc, např. pandemie, vichřice, vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR atd. , v tomto případě nabídne Poskytovatel Objednateli náhradní termín kurzu. V tomto případě nemá Objednatel nárok na vrácení kurzovného

 

 

Článek IX. ZÁRUČNÍ DOBA, REKLAMACE KURZU

 

9.1.        Na Kurz nejsou poskytovány žádné záruky ve smyslu právní úpravy, neexistují tedy žádná práva ze záruky.

9.2.        Kurz má vady v případě, že nebyl poskytnut v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Za Vady Kurzu však nelze považovat:

-              náhled Objednatele či účastníka na obsah Kurzu a způsob provedení Kurzu,

-              časové odchylky při provádění Kurzu v rozsahu +/- 20 minut od jednotlivých dob a lhůt trvání Kurzu,

-              pokud Poskytovatel postupuje při provádění Kurzu s odbornou péčí,

-              názory, výklady, náhledy, informace, údaje a stanoviska lektora,

-              stav zařízení, prostor a věcí užitých Poskytovatelem při provádění Kurzu, pokud tento je obvyklý a přiměřený v místě i čase,

-              výpadky elektrické energie (nezpůsobené Poskytovatelem) či dalších medií (nezpůsobené Poskytovatelem) nutných či účelně užívaných při realizaci Kurzu.

9.3.        V případě vad Kurzu má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Kurzu. Strany sjednávají, že Objednatel nemá vůči Poskytovateli žádné jiné nároky z vad Kurzu, než jsou výslovně uvedeny v těchto Obchodních podmínkách. Dále se sjednává, že uplatněním práva z vadného plnění se vylučuje právo na náhradu škody.  V ostatním o právech z vadného plnění a podmínkách uplatňování těchto práv /tj. uplatňování práva na slevu z ceny Kurzu/ platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku, pokud v těchto Obchodních podmínkách není uvedeno jinak.

 

Článek X. odpovědnost za škodu

 

                Účastníci Kurzu jsou povinni před započetím Kurzu požádat Poskytovatele o uložení vnesených cenných věcí a finanční hotovosti do Centra, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá Poskytovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

 

Článek XI. Doručování

 

11.1.      Každé oznámení, podání nebo jiné formální sdělení učiněné podle Smlouvy musí být v písemné podobě (písemnou podobou se rozumí i e-mail) a smí být doručeno osobně, odesláno s využitím provozovatele poštovních služeb nebo zasláno prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), a to na adresu strany uvedenou Smlouvě. Každé oznámení, podání nebo jiné formální sdělení se považuje za doručené:

 1. a) okamžikem předání, je-li doručováno osobně nebo kurýrem,
 2. b)  třetí pracovní den po odeslání při užití provozovatele poštovních služeb, nebo
 3. c)  okamžikem odeslání e-mailové zprávy ze serveru odesilatele.

11.2.      Ustanovení předchozího odstavce neplatí v případech, kdy je ve Smlouvě samotné, Listině nebo těchto Obchodních podmínek pro jednotlivé případy stanoveno jinak.

11.3.      V ostatním pro problematiku doručování analogicky platí příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek XII. Ochrana osobních údajů

 

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na Webových stránkách.

 

Článek XIII. Ustanovení společná a závěrečná

 

13.1.      Pro počítání času platí ustanovení § 605 a následující Občanského zákoníku, pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak.

13.2.      Práva a povinnosti smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisících, pokud ve Smlouvě (včetně Obchodních podmínek a eventuálně i Listině) pro jednotlivé případy není výslovně stanoveno jinak.

13.3.      Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně skutečnosti a události u ní nastalé či vzniklé, které mají nebo mohou mít vliv na realizaci a plnění Smlouvy, kdy je povinna zejména oznámit změnu své adresy, sídla, bydliště, příp. účastníků, změnu elektronické pošty, telefonních čísel atp.

13.4.      Pokud se v těchto Obchodních podmínkách používají výrazy jako „smluvní strany sjednávají“, „ujednává se“, „smluvní strany se dohodly“, „sjednává se“ a jiné obdobné výrazy vyjadřující a deklarující dohody a souhlasná ujednání smluvních stran, pak Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že k těmto dohodám a souhlasným jednáním smluvních stran došlo.

13.5.      Pokud by se stala ustanovení Smlouvy, či do Smlouvy pojatá nová ustanovení, zcela nebo částečně právně neúčinná nebo neproveditelná, anebo pokud ztratí později svoji právní účinnost nebo proveditelnost, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Obdobně platí v tomto bodě uvedené i pokud se jedná o případnou právem či samotnou Smlouvou dosud nepředpokládanou situaci. Na místě právně neúčinného nebo neproveditelného ustanovení nebo k vyplnění právem či Smlouvou nepředpokládané situace se použije přiměřené ustanovení, pokud je to právně možné, a to ustanovení právní úpravy, které stojí nejblíže tomu, které by smluvní strany podle smyslu a účelu Smlouvy v dané situaci při uzavírání Smlouvy či jejího dodatku v takovém případě použily.

13.6.      Pro Smlouvu platí, že byla uzavřena adhezním způsobem. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že:

 1. a) byl seznámen s veškerými doložkami uvedenými v této Smlouvě (a jejich významem), které odkazují na podmínky uvedené mimo vlastní text Smlouvy, a
 2. b) Smlouva neobsahuje žádnou doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, a
 3. c) Smlouva neobsahuje žádnou doložku, která by mu byla nesrozumitelná, a
 4. d) význam všech doložek uvedených ve Smlouvě mu byl řádně, dostatečně a plně vysvětlen, a
 5. e) Smlouva neobsahuje žádnou doložku, která je pro něho zvláště nevýhodná, a
 6. f) Smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech.

13.7.      Poskytovatel může pověřit prováděním Kurzu (a plněním svých povinností dle Smlouvy) jinou osobu, kdy i při provádění Kurzu jinou osobou má Poskytovatel odpovědnost, jako by prováděl Kurz sám.

13.8.      Za účelem právní jistoty smluvních stran tyto sjednávají, že jakékoli údaje a sdělení, které si strany poskytly při jednání o této Smlouvě, nejsou důvěrnými sděleními a údaji ve smyslu ustanovení § 1730 odst.2 Občanského zákoníku.

13.9.      Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2024.

13.10.    Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 Občanského zákoníku a jsou v této podobě uveřejněny na Webových stránkách (jsou tedy přístupné způsobem umožňující dálkový přístup). Tyto Obchodní podmínky jsou v písemné tištěné formě uveřejněny a přístupné v Centru Poskytovatele, tj. na adrese: Jeremiášova 2722 vchod 2B, Praha 5

 

V Praze dne 1.01.2024.

 

Poskytovatel


Uniquestyle s.r.o.

 

Zpět do obchodu